aflakian

آخرین اخبار در مورد کنعانی موضع غیرسازنده ماکرون را محکوم کرد

کنعانی موضع غیرسازنده ماکرون را محکوم کرد

کنعانی موضع غیرسازنده ماکرون را محکوم کرد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) دهم بهمن ماه در واکنش به موضع غیرسازنده اخیر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت: متاسفانه مقامات برخی کشورهای اروپایی حقوق بشر را دستمایه بازی‌های سیاسی برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها قرار داده‌اند که ما این رویکرد مخرب را محکوم م ...

کنعانی موضع غیرسازنده ماکرون را محکوم کرد

کنعانی موضع غیرسازنده ماکرون را محکوم کرد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) دهم بهمن ماه در واکنش به موضع غیرسازنده اخیر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت: متاسفانه مقامات برخی کشورهای اروپایی حقوق بشر را دستمایه بازی‌های سیاسی برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها قرار داده‌اند که ما این رویکرد مخرب را محکوم م ...

کنعانی موضع غیرسازنده ماکرون را محکوم کرد

کنعانی موضع غیرسازنده ماکرون را محکوم کرد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) دهم بهمن ماه در واکنش به موضع غیرسازنده اخیر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت: متاسفانه مقامات برخی کشورهای اروپایی حقوق بشر را دستمایه بازی‌های سیاسی برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها قرار داده‌اند که ما این رویکرد مخرب را محکوم م ...