افلاکیان

آخرین مطالب

من کیستم و تو کیستی؟


وقتی خداوند خرد را آفرید، به وی فرمود، << بیا>> . پس آمد. 

آن گاه فرمود : << من کیستم و تو کیستی؟>> گفت: من، منم و تو تو یی!

آن گاه [ خداوند]  به وی فرمود: << پشت کن >>. او پشت کرد. 

آن گاه به وی فرمود: << من کیستم و تو کیستی؟>> گفت: من بنده خوارم و تو پروردگار بزرگ هستی.


وقتی عقل در مقابل نور قرار می گیرد، احساس می کند که خود چیزی است. نمی داند که او آینه دار نور حق تعالی است و خود چیزی ندارد و لذا می گوید: من ، منم و تو ، تویی! ؛ اما وقتی پشت کرد، در تاریکی محض قرار می گیرد و  می فهمد که هیچ ندارد.

مثل آینه ای که وقتی روبروست ، نمی داند که آنچه دارد از خودش نیست.  

                زمزم عرفان ( محمد ری شهری)

آموزش نماز

اهمیت نماز

نماز در اسلام

نماز جماعت

نماز مسافر

سایر نمازها

نماز قضا

نمازهای مستحب

نمازهای متفاوت در حکم وجوب یا استحباب